Naziv operacije

PO SLEDEH VODOMCA

Cilj operacije

Ohranjati in obvarovati pestre naravne danosti in biotsko raznolikost na podeželju ter zagotavljati podporo za zmanjševanje in odpravljanje negativnih vplivov na okolje.

Omogočiti čim večjo socialno vključenost in enakost vseh prebivalcev na podeželju

 

Opis operacije

Aktivnosti povezane z razširjeno naravoslovno učno potjo »Po sledeh vodomca« krepijo pomen zavedanja naravnih danosti, ohranjanja ter vzpostavljanja pogojev za življenje mnogih rastlinskih in živalskih vrst. Spoštovanje in zdrav odnos do sobivanja z naravo, pozitivno vpliva na kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, kot tudi širše javnosti, ki sta v program lahko vključeni tako neposredno kot tudi posredno.

Na podlagi večletnih izkušenj z delovanjem naravoslovne učne poti »Po poteh vodomca«, je društvo z razširitvijo ponudbe učne poti vsebinsko in doživljajsko obogatilo učno pot.

Prvi del operacije zajema nadgradnjo obstoječih tabel s QR kodami s programsko opremo za dostop do prevodov v angleški, nemški in italijanski jezik . Drugi del pa je namenjen ranljivim skupinam: otrokom, starostnikom in invalidom, saj lahko na 7 predstavitvenih panojih spoznajo vsebino učne poti v učilnici, da ne bi jim bilo treba prehoditi pot.

Pričakovani rezultati

  • Izdelanih 26 QR kod za že postavljene table na naravoslovni učni poti »Po sledeh vodomca«
  • Izdelana programska oprema za dostop do prevodov v angleški, nemški in italijanski jezik preko QR kod
  • Pripravljenih 26 prevodov vsebin obstoječih tabel na učni poti v angleški, nemški in italijanski jezik
  • Izdelanih sedem predstavitvenih panojev pod skupnim naslovom Prepleti življenja: gozd in gozdni rob, kamnine – kraški svet in podzemne vode, opraševalci, sadovnjak, mejica, mokrišče, bonton v naravnem okolju

Viri sofinanciranja

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 14.999,95€

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.